ЗА СЕМАНТИЧКАТА ПРОМЕНА НА ГРЧКАТА ЛЕКСЕМА ΚΛΗΣΙΣ „ПОВИКУВАЊЕ, ПОВИК, ЗВАЊЕ“ ВО НОВИОТ ЗАВЕТ И ЗА ЗНАЧЕЊЕТО НА НЕГОВИТЕ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ИСТОКОТ И НА ЗАПАДОТ

SUMMARY: ON THE SEMANTIC CHANGE OF THE GREEK WORD ΚΛῆΣΙΣ “CALL, CALLING >VOCATION” IN THE NEW TESTAMENT AND ONT HE SEMANTIC VALUE OF ITS’ TRANSLATION EQUIVALENTS TO THE EAST AND TO THE WEST

  • Марија Чичева - Алексиќ ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп
Keywords: семантичка промена, христијански термини, Нов Завет, историска семантика

Abstract

Во ова соопштение нашето внимание би сакале да го насочиме кон промената на значењето на една лексема од грчката лексика, која станува означител на еден важен поим на христијанското учење. Според некоја наша лична категоризација лексемата κλῆσις„ повикување, повик“ како дел од лексичкиот фонд на Новиот Завет би ја вбројале меѓу секундарно создадените христијански термини, односно меѓу оние термини чиешто специјализирано значење не би можело да се воочи во изворната лексика на евангелијата. Овие зборови се појавуваат само во Посланијата и, евентуално, во Делата Апостолски, а доколку и се појават во текстот на Евангелијата, сепак, тие се употребени со своето вообичаено, нетерминилогизирано значење.

 

SUMMARY

In our study we try to point on the initial change of the meaning in the Greek lexeme κλῆσις , that is to say the change from the primary meaning call, calling, to the meaning vocation. On that process of the semantic change we can firstly notice the changed meaning which realizes in the lexical stock of the New Testament showing traces of theological semantic connotation. Later on , after the translation of the New Testament from Greek to Latin, and its acceptance in the West world together with the terminology that is specific for the Christianity, we can follow the further changes of the translated word vocatio and its’ passing from the theological to the secular semantic domain. In this text we also try to follow the process of the semantic change in the lexemes confirmed as a translation equivalents for the Greek prototype κλῆσις thatoccure in the Chuch Slavonic manuscripts by the early translations of the New Testament from Greek to Slavonic.

Published
2018-12-29
Section
ARTICLES / ПРИЛОЗИ