Поднесоци

Најава или Регистрација да направите поднесок.

Список за проверка за подготвување на поднесок

Како дел од процесот на доставување, од авторите се бара да ја проверат усогласеноста на поднесувањето со сите следни ставки, а поднесоците може да им бидат вратени на авторите кои не се придржуваат до овие упатства.
  • Поднесокот не бил објавен претходно, ниту е пријавен за разгледување во друго списание (или е поднесено објаснување во коментари до уредникот).
  • Поднесокот е од тип OpenOffice, Microsoft Word, или RTF документ.
  • Каде што се достапни, обезбедени се URL-адреси за референците.
  • Текстот е со единечен проред; користи фонт од 12 точки; користи италикс, повеќе отколку подвлечено (освен во URL адреси); и сите илустрации, слики и табели се сместени во текстот во соодветни точки , отколку на крајот.
  • Текстот се придржува кон стилските и библиографските барања наведени во упатството за авторот.

Прилози

Section default policy

Изјава за приватност

Имињата и и-меил адресите внесени на страницата на ова списание ќе бидат користени исклучиво за наведените цели на ова списание и нема да бидат достапни за било која друга цел или на било кое друго лице.