PRILOG PROUČAVANJU SEMANTIKE GLAGOLA ČULNE PERCEPCIJE U ARUMUNSKOM JEZIKU

SUMMARY: CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE SEMANTICS OF VERBS OF SENSORY PERCEPTION IN AROMANIAN

  • Ana Samardžić Institut za slovensku filologiju Univerzitet „Adam Mickjevič” u Poznanju
Keywords: glagoli čulne percepcije, semantika, arumunski, semantička derivacija

Abstract

Predmet rada je semantički opis leksičko-semantičkog polja glagola čulne percepcije u arumunskom jeziku. Prvi deo analize tiče se referencijalnog značenja i zasniva se na postavkama tradicionalne semantike – teorije semantičkih polja i komponencijalne analize. Drugi deo posvećen je semantičkoj derivaciji, odnosno širenju značenja glagola čulne percepcije u druge domene, pri čemu se polazi od postavki kognitivne lingvistike. Osnovni zadaci jesu izdvajanje semantičkih komponenata koje učestvuju u izgrađivanju značenja ovih glagola i otkrivanje veza između čulne, čisto fizičke percepcije i drugih semantičkih polja.

 

SUMMARY

The subject of this work is the semantic description of the lexical-semantic field of verbs which denote sensory perception in Aromanian. The first part comprises the analysis of referential meaning by using the theoretical assumptions of traditional semantics - the theory of semantic fields and componential analysis. The second part is dedicated to semantic extensions of meaning and is based on the principles of cognitive linguistics. The basic tasks are the description of the system of semantic components which participate in the construction of the meaning of perception verbs and detecting connections between the semantic field of sense, purely physical perception, and other semantic fields.

Published
2018-12-29
Section
ARTICLES / ПРИЛОЗИ