ЗНАЧАЕН ПРИЛОГ ЗА АФИРМАЦИЈАТА НА СРЕДНОВЕКОВНОТО РАКОПИСНО НАСЛЕДСТВО

Ѓорѓи Поп-Атанасов, Словенски ракописи од Македонија во странски ракописни збирки X – XIX век, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје 2017, 457 с.

  • Лилјана Макаријоска Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје, УКИМ

Abstract

//

Published
2018-12-29
Section
REVIEW BOOKS / ПРИКАЗИ И РЕЦЕНЗИИ